Opsjonstildeling 2009

Schibsted ASA (SCH) , Published 08/10/2009 14:15:00

Schibsted ASA har siden år 2000 hatt et årlig rullerende opsjonsprogram for nøkkelpersoner i Schibstedkonsernet. Generalforsamlingen besluttet 15. mai 2009 å videreføre gjeldende opsjonsprogram i 2009 med en tildelingsramme på samme nivå som i 2008, det vil si 198 750 opsjoner. Styret har nå besluttet å gjennomføre opsjonstildelingene basert på generalforsamlingens beslutning 15. mai 2009. Av den totale rammen på 198 750 opsjoner, er 150.000 benyttet.
 
Formålet med opsjonsprogrammet er å fremme langsiktig verdiskapning gjennom å bidra til økt eierskap hos sentrale ledere i konsernet, og til at ledelsen og aksjonærene har sammenfallende interesser gjennom eierskap i aksjen.
 
Hovedvilkårene i gjeldende opsjonsprogram er som følger:
 
Tildelings- og innløsningskurs for opsjonene tildelt i 2009 er kr 64,10. Kursen er fastsatt i tråd med opsjonsprogrammets regler, basert på gjennomsnittlig aksjekurs en uke før og etter 15. mai 2009 (offentliggjøringen av resultatet for 1. kvartal 2009).
 
Innløsningskursen er den samme gjennom hele opptjenings- og innløsningsperioden. Rett til innløsning forutsetter som hovedregel at rettighetshaver har 3 års opptjeningstid regnet fra tildelingstidspunktet. Innløsning må foretas i løpet av de to påfølgende årene etter avsluttet opptjeningstid. 
Det er reinvesteringsplikt knyttet til opsjonsordningen. Ved salg av aksjer ervervet gjennom innløsning av opsjoner skal rettighetshaver benytte minst 50 % av netto gevinst etter skatt til å erverve ytterligere aksjer i Schibsted. Disse aksjene kan ikke selges før det er gått tre år etter at ervervet fant sted.
 
Det er tak på gevinst ved innløsning av opsjoner. Den maksimale gevinsten per opsjonsaksje er fastsatt til 35 % pr. år. Med årets tildelingskurs på kr 64,10, er høyeste kurs som opsjonsaksjene kan innløses til kr 157,71, tilsvarende en gevinst på kr 93,61 pr. opsjonsaksje.
 
Vilkårene er i tråd med styrets erklæring for lederlønninger vedtatt på generalforsamlingen 15. mai 2009 og tidligere års praksis.
 
Følgende primærinnsidere omfattes av opsjonstildelingene i 2009:
 
 
Styret vil foreslå for generalforsamlingen i 2010 at det foretas justering for den verdimessige utvanningseffekten som følge av fortrinnsrettsemisjonen Schibsted gjennomførte sommeren 2009. Justeringen vil bli foreslått i henhold til Børsens derivatregelverk, for tildelte opsjoner i 2009 og tidligere år, 
 
Kontaktpersoner:
Konsernsjef Rolv Erik Ryssdal, tlf (+ 47) 916 00 200
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger, tlf: (+ 47) 916 86 695
 
 
Oslo, 8. oktober 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør