ordinær generalforsamling 11. mai 2012

Schibsted ASA (SCH) , Published 11/05/2012 14:36:23

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt 11. mai 2012 i selskapets lokaler i Apotekergaten 10 i Oslo.

Godkjennelse av årsregnskap for 2011 (sak 4)
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2011 og balanse per 31. desember 2011 for Schibsted ASA og konsernet, herunder styrets årsberetning for 2011. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til disponering av årets resultat. Styrets redegjørelse for foretaksstyring ble behandlet.

Utbytte for 2011 (sak 5)
I tråd med styrets forslag ble det besluttet å utbetale utbytte for 2011 med NOK 3,50 per aksje, aksjer i eget eie unntatt.

Revisors honorar (sak 6)
Generalforsamlingen vedtok revisors honorar med NOK 790.000.

Fornyelse av styrets fullmakt til erverv av egne aksjer (sak 7)
Generalforsamlingen vedtok å gi styret fornyet fullmakt til erverv av egne aksjer i Schibsted ASA i henhold til Lov om allmennaksjeselskaper, på følgende vilkår:

  1. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i Schibsted ASA i 2013 (dvs. senest 30. juni 2013).
  2. Samlet pålydende verdi av de aksjer som erverves i henhold til fullmakten kan ikke overstige NOK 10 800 361.
  3. Minste beløp som kan betales for aksjene er NOK 30. Det høyeste beløp som kan betales for aksjene er NOK 500.
  4. Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og eventuelt senere salg av aksjene.

Fullmakten skal også kunne anvendes for kjøp og salg av aksjene i oppkjøpssituasjoner.

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Schibsted ASA i hht Allmennaksjelovens § 6-16 a (sak 9)
Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen i Schibsted ASA, herunder retningslinjene for bruk av aksjekjøpsprogram, slik dette er beskrevet i styrets erklæring.  

Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer (sak 10)
Blommenholm Industrier har benyttet seg av sin rett i henhold til vedtektenes § 8 til å utpeke ett styremedlem direkte. Blommenholm Industrier har utpekt Ole Jacob Sunde. Styrets aksjonærvalgte medlemmer består etter dette av følgende personer:

Ole Jacob Sunde (styreleder)
Karl-Christian Agerup
Eva Berneke
Marie Ehrling
Christian Ringnes
Arnaud de Puyfontaine (ny)
Eugenie Van Wiechen (ny)

Styremedlemmene ble valgt for 1 år.

Styrehonorarer m.m. (sak 11)
Valgkomiteens forslag ble godkjent. Honorarene for perioden 2012-2013 ble fastsatt som følger:

a)   Honorar til styremedlemmer
     Styreleders honorar ble fastsatt til NOK 730.000 Honorar til styrets øvrige medlemmer ble fastsatt til NOK 315.000. Honorar til utenbysboende kan økes med inntil NOK 100.000. Honorar til varamedlemmer ble fastsatt NOK 16.000 per fremmøte.
b)   Honorar til medlemmer av konsernstyrets kompensasjonsutvalg.
Honoraret er NOK 85.000 for utvalgets leder og NOK 55.000 for utvalgets øvrige medlemmer.
c)   Honorar til medlemmer av konsernstyrets revisjonsutvalg.
Honoraret er NOK 125.000 for utvalgets leder og NOK 80.000 for utvalgets øvrige medlemmer.

Honorar til valgkomiteens medlemmer (sak 12)
Honorar til Valgkomiteens medlemmer ble ikke endret og er NOK 16.000 per møte for Valgkomiteens leder og NOK 11.000 per møte for øvrige medlemmer.

Valg av valgkomité (sak 13)
Sittende valgkomité ble gjenvalgt for to nye år og består av John A Rein (leder), Nils Bastiansen og Gunn Wærsted.

Fullmakt til konsernstyret i medhold av vedtektenes § 7 (sak 14)
Generalforsamlingen godkjente forslaget om å videreføre konsernstyrets fullmakt til å utøve visse deler av vernet som ligger i § 7 i Schibsteds vedtekter.

Fullmakten lyder som følger:


“I medhold av vedtektene § 7 tredje ledd gis styret fullmakt til å treffe beslutning i følgende saker som omhandlet i vedtektene § 7 annet ledd bokstav a:

 

a)   Stemmegivning vedrørende endring av vedtektene i datterselskaper.
b)   Beslutning om salg av aksjer eller virksomhet, herunder rettede emisjoner, fusjoner eller fisjoner i datterselskaper, der netto vederlag (salgssum, fisjons- eller fusjonsvederlag mv) etter finansielle justeringer ikke overstiger NOK 1 mrd.

 

Styret kan innenfor rammen av konsernsjefens alminnelige fullmakt delegere sin myndighet etter denne fullmakten videre til administrasjonen.

 

Styremedlem utpekt i medhold av vedtektene § 8 annet ledd kan kreve at bestemte saker som omfattes av denne fullmakten likevel skal forelegges generalforsamlingen til avgjørelse.
           
Denne fullmakten gjelder inntil førstkommende ordinære generalforsamling.”

 

Se vedlagte oversikt for detaljer om stemmegivningen på hver sak.

Oslo, 11. mai 2012
Schibsted ASA
Konsernsjef Rolv Erik Ryssdal

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12