Ordinær generalforsamling 12. mai 2010

Schibsted ASA (SCH) , Published 12/05/2010 14:50:56

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt 12. mai 2010 i selskapets lokaler i Apotekergaten 10 i Oslo.

 

1.                  Godkjennelse av årsregnskap og styrets forslag til utbytte for 2009

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2009 og balanse per 31. desember 2009 for Schibsted ASA og konsernet, herunder styrets årsberetning for 2009. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til disponering av årets resultat. I tråd med styrets forslag ble det besluttet å utbetale utbytte for 2009 med kr 1,50 per aksje, aksjer i eget eie unntatt.

 

2.                  Fornyelse av styrets fullmakt til erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen vedtok å gi styret fornyet fullmakt til erverv av egne aksjer i Schibsted ASA i henhold til Lov om allmennaksjeselskaper, på følgende vilkår:

 

a)      Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i Schibsted ASA i 2011 (dvs. senest 30. juni 2011).

b)      Samlet pålydende verdi av de aksjer som erverves i henhold til fullmakten kan ikke overstige kr 10 800 361.

c)      Minste beløp som kan betales for aksjene er kr 30.  Det høyeste beløp som kan betales for aksjene er kr 500.

d)     Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og eventuelt senere salg av aksjene. Fullmakten skal også kunne anvendes for kjøp og salg av aksjene i oppkjøpssituasjoner.

 

3.                  Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Schibsted ASA i hht Allmennaksjelovens § 6-16 a.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen i Schibsted ASA, herunder retningslinjene for aksjekjøpsprogrammet som innføres fra og med 2010, slik dette er beskrevet i styrets erklæring. Styret vil legge erklæringen til grunn for sitt arbeid fra og med den ordinære generalforsamlingen i 2010.

 

4.                  Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer

Blommenholm Industrier har benyttet seg av sin rett i henhold til vedtektenes § 8 til å utpeke ett styremedlem direkte. Blommenholm Industrier har utpekt Ole Jacob Sunde. Etter generalforsamlingen består konsernstyret av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

 

Ole Jacob Sunde (styreleder)                 

Karl-Christian Agerup

Eva Berneke (ny)

Monica Caneman

Marie Ehrling

Christian Ringnes

 

De ansatte styrerepresentanter, Anne-Lise von der Fehr og Gunnar Kagge, samt deres varamedlemmer, ble valgt for to år i f m selskapets generalforsamling i 2009.

 

 

5.                  Honorarer

I tråd med Valgkomiteens forslag ble følgende honorarer fastsatt:     

 

a)   Honorar til styremedlemmer

                                                                                                                        Styreleders honorar ble fastsatt til kr 700.000 Honorar til styrets øvrige medlemmer ble fastsatt til kr 300.000. Det kan ytes særskilt honorar til styremedlemmer bosatt utenfor Oslo med inntil kr 50.000 for å kompensere for tidsbruk pga lang reisevei. Valgkomiteens leder avgjør dette etter innstilling fra styrets leder. Den variable andelen av honoraret er uendret (20 %). Honorar til varamedlemmer ble fastsatt til kr. 16.000 per fremmøte. Det tidligere grunnhonoraret til varamedlemmer på kr 35.000 ble fjernet.

 

b)   Honorar til medlemmer av konsernstyrets kompensasjonsutvalg.

            Honoraret ble fastsatt til kr 70.000 for utvalgets leder og kr 41.000 for utvalgets øvrige medlemmer.

 

c)    Honorar til medlemmer av konsernstyrets revisjonsutvalg.

           Honoraret ble fastsatt til kr 107.000 for utvalgets leder og kr 65.000 for utvalgets øvrige medlemmer.

 

Honorarene gjelder for perioden fra og med årets generalforsamling og frem til ordinær generalforsamling i 2011 og utbetales etterskuddsvis ved valgperiodens utløp (mai 2011).

 

6.                  Honorar til valgkomiteens medlemmer

 

Honorar til Valgkomiteens medlemmer ble fastsatt til kr 16.000 per møte for Valgkomiteens leder og kr 11.000 per møte for Valgkomiteens øvrige medlemmer.

 

7.                  Revisors honorar

Generalforsamlingen vedtok revisors honorar med kr 990.000.

 

8.                  Valg av medlemmer til Valgkomiteen

 

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer som selskapets Valgkomité for kommende toårsperiode: John A. Rein (leder, ny), Gunn Wærsted og Nils Bastiansen.

 

9.             Fullmakt til konsernstyret i medhold av vedtektenes § 7

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til ny utforming av konsernstyrets fullmakt knyttet til utøvelse av visse deler av vernet som ligger i § 7 i Schibsteds vedtekter.

 

Fullmakten lyder etter årets generalforsamling som følger:

 

“I medhold av vedtektene § 7 tredje ledd gis styret fullmakt til å treffe beslutning i følgende saker som omhandlet i vedtektene § 7 annet ledd bokstav a:

 

a)      Stemmegivning vedrørende endring av vedtektene i datterselskaper.

b)      Beslutning om salg av aksjer eller virksomhet, herunder rettede emisjoner, fusjoner eller fisjoner i datterselskaper, der netto vederlag (salgssum, fisjons- eller fusjonsvederlag mv) etter finansielle justeringer ikke overstiger NOK 1 mrd.

 

          Styret kan innenfor rammen av konsernsjefens alminnelige fullmakt delegere sin myndighet etter denne fullmakten videre til administrasjonen.

 

          Styremedlem utpekt i medhold av vedtektene § 8 annet ledd kan kreve at bestemte saker som omfattes av denne fullmakten likevel skal forelegges generalforsamlingen til avgjørelse.

         

          Denne fullmakten gjelder inntil førstkommende ordinære generalforsamling.”

 

10.          Endring av vedtektene – elektronisk kommunikasjon til aksjeeierne i forbindelse med generalforsamling – ny § 11.

 

Generalforsamlingen vedtok følgende bestemmelse, som inntas som ny § 11 i selskapets vedtekter:

 

Ҥ 11. Elektronisk kommunikasjon med aksjeeiere

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.”

 

 

Nye vedtekter er vedlagt børsmeldingen.

 

Vennligst se vedlagte oversikt for detaljer angående stemmegivning for hver sak.

 

 

Oslo, 12. mai 2010

Schibsted ASA

 

 

Rolv Erik Ryssdal

Konsernsjef

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12