Ordinær generalforsamling 13. mai 2011

Schibsted ASA (SCH) , Published 13/05/2011 12:09:42

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt 13. mai 2011 i selskapets lokaler i Apotekergaten 10 i Oslo.

 

Godkjennelse av årsregnskap og styrets forslag til utbytte for 2010 (sak 4)
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2010 og balanse per 31. desember 2010 for Schibsted ASA og konsernet, herunder styrets årsberetning for 2010. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til disponering av årets resultat. Styrets redegjørelse for foretaksstyring ble behandlet.

 

Utbytte for 2010 (sak 5)
I tråd med styrets forslag ble det besluttet å utbetale utbytte for 2010 med kr 3,00 per aksje, aksjer i eget eie unntatt.

 

Revisors honorar (sak 6)
Generalforsamlingen vedtok revisors honorar med kr 1 053 000.

 

Fornyelse av styrets fullmakt til erverv av egne aksjer (sak 7)
Generalforsamlingen vedtok å gi styret fornyet fullmakt til erverv av egne aksjer i Schibsted ASA i henhold til Lov om allmennaksjeselskaper, på følgende vilkår:

 

a) Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i Schibsted ASA i 2012 (dvs. senest 30. juni 2012).
b) Samlet pålydende verdi av de aksjer som erverves i henhold til fullmakten kan ikke overstige kr 10 800 361.
c) Minste beløp som kan betales for aksjene er kr 30.  Det høyeste beløp som kan betales for aksjene er kr 500.
d) Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og eventuelt senere salg av aksjene.

 

Fullmakten skal også kunne anvendes for kjøp og salg av aksjene i oppkjøpssituasjoner.

 

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Schibsted ASA i hht Allmennaksjelovens § 6-16 a.(sak 9)
Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen i Schibsted ASA, herunder retningslinjene for aksjekjøpsprogrammet som videreføres i 2011, slik dette er beskrevet i styrets erklæring.  

 

Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer (sak 10)
Blommenholm Industrier har benyttet seg av sin rett i henhold til vedtektenes § 8 til å utpeke ett styremedlem direkte. Blommenholm Industrier har utpekt Ole Jacob Sunde. Styrets aksjonærvalgte medlemmer ble gjenvalgt og består av følgende personer:
Ole Jacob Sunde (styreleder)                  Marie Ehrling
Karl-Christian Agerup                            Eva Berneke   
Monica Caneman                                    Christian Ringnes

 

Styrehonorarer m.m. (sak 11)
Valgkomiteens forslag ble godkjent. Det innebærer at ordningen med en variabel andel av honoraret for styrets medlemmer på 20 % ble fjernet og at muligheten for å gi ekstra honorar for utenbysboende ble øket fra inntil kr. 50.000 til inntil kr. 100.000.  Utover dette ble honorarene som ble fastsatt i 2010 ikke endret, og er som følger: 

 

a)                  Honorar til styremedlemmer
                                                                                                                        Styreleders honorar ble fastsatt til kr 700.000 Honorar til styrets øvrige medlemmer ble fastsatt til kr 300.000. Honorar til varamedlemmer ble fastsatt kr. 16.000 per fremmøte.  
b)                  Honorar til medlemmer av konsernstyrets kompensasjonsutvalg.
            Honoraret er kr 70.000 for utvalgets leder og kr 41.000 for utvalgets øvrige medlemmer.
c)                  Honorar til medlemmer av konsernstyrets revisjonsutvalg.
           Honoraret er kr 107.000 for utvalgets leder og kr 65.000 for utvalgets øvrige medlemmer.

 

Honorarene gjelder for perioden fra og med årets generalforsamling og frem til ordinær generalforsamling i 2012 og utbetales etterskuddsvis ved valgperiodens utløp i 2012.

 

Honorar til valgkomiteens medlemmer (sak 12)
Honorar til Valgkomiteens medlemmer ble ikke endret og er kr 16.000 per møte for Valgkomiteens leder og kr 11.000 per møte for Valgkomiteens øvrige medlemmer.

 

 

Fullmakt til konsernstyret i medhold av vedtektenes § 7 (sak 13)
Generalforsamlingen godkjente forslaget om å videreføre konsernstyrets fullmakt til å utøve visse deler av vernet som ligger i § 7 i Schibsteds vedtekter.

 

Fullmakten lyder som følger:
“I medhold av vedtektene § 7 tredje ledd gis styret fullmakt til å treffe beslutning i følgende saker som omhandlet i vedtektene § 7 annet ledd bokstav a:
a)                Stemmegivning vedrørende endring av vedtektene i datterselskaper.
b)        Beslutning om salg av aksjer eller virksomhet, herunder rettede emisjoner, fusjoner eller fisjoner i datterselskaper, der netto vederlag (salgssum, fisjons- eller fusjonsvederlag mv) etter finansielle justeringer ikke overstiger NOK 1 mrd.

 

Styret kan innenfor rammen av konsernsjefens alminnelige fullmakt delegere sin myndighet etter denne fullmakten videre til administrasjonen.

 

Styremedlem utpekt i medhold av vedtektene § 8 annet ledd kan kreve at bestemte saker som omfattes av denne fullmakten likevel skal forelegges generalforsamlingen til avgjørelse.
         
Denne fullmakten gjelder inntil førstkommende ordinære generalforsamling.”

 

Se vedlagte oversikt for detaljer om stemmegivningen på hver sak.

 

Oslo, 13. mai 2011
Schibsted ASA

 

Konsernsjef Rolv Erik Ryssdal