Ordinær Generalforsamling

Schibsted Asa (Sch) , Published 11/05/2006 19:24:49

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt i dag, den 11. mai 2006.
 
Godkjennelse av årsregnskap og styrets forslag til utbytte for 2005
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2005 og balanse per 31. desember 2005 for Schibsted ASA og konsernet, herunder styrets årsberetning for 2005. Styrets forslag til disponering av årets resultat, herunder aksjeutbyttet på kr 4,25 per aksje, unntatt aksjer i eget eie, ble vedtatt. Generalforsamlingen fastsatte styrets honorar og godkjente revisors honorar.
 
Fornyelse av styrets fullmakt til erverv av egne aksjer
Generalforsamlingen vedtok å gi styret fornyet fullmakt til erverv av egne aksjer i Schibsted ASA i henhold til Lov om allmennaksjeselskaper, på følgende vilkår:
 
  1. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i Schibsted ASA i 2007 (dvs. senest 30. juni 2007).
  2. Pålydende verdi av de aksjer som erverves i henhold til fullmakten kan ikke overstige 10 % av aksjekapitalen til enhver tid.
  3. Det minste nominelle beløp som kan betales for aksjene er kr 30.  Det høyeste nominelle beløp som kan betales for aksjene er kr 500.
  4. Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og eventuelt senere salg av aksjene, dog slik at et alminnelig likebehandlingsprinsipp av aksjonærene må etterleves.
 
Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer
Valgkomiteens kandidatforslag ble kunngjort i innkallingen til generalforsamlingen.
 
Alle de aksjonærvalgte styremedlemmene og varamedlemmene i konsernstyret er på valg hvert år: Grete Faremo stilte ikke til gjenvalg. Eva Lindqvist ble valgt til å ettertrede henne. Øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer ble gjenvalgt for ett år, i tråd med Valgkomiteens forslag.
 
Konsernstyret består etter dette av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:
 
Ole Jacob Sunde (formann)                         
Tinius Nagell-Erichsen (viseformann)          
Monica Caneman
Alexandra Bech Gjørv
Cato A. Holmsen
Eva Lindqvist
Christian Ringnes                                       
                                                                 
1. varamedlem: Karl-Christian Agerup
2. varamedlem: John A. Rein
 


De ansattes representanter til konsernstyret ble valgt for 2 år på fjorårets generalforsamling og sitter frem til ordinær generalforsamling i 2007.
 
Styrehonorar
I tråd med Valgkomiteens forslag ble det vedtatt at honorarene forblir uendret for perioden 2006-2007. Det innbærer at honorarene vil være kr 550.000 for styrets leder og at honorar til øvrige styremedlemmer vil være kr 150.000, med unntak av utenlandsboende som får et honorar på kr 225.000 for å kompensere for ekstra reisetid. Den variable andelen av honorarene forblir også uendret, med 20 %. Honorar til varamedlemmer forble også uendret, med et grunnhonorar på kr 30.000 og et tillegg på kr 10.000 per møte.
 
Kompensasjonskomiteens medlemmer er av konsernstyret valgt frem til ordinær generalforsamling i 2007. Komiteens medlemmer er Ole Jacob Sunde (formann), Alexandra Bech Gjørv og Monica Caneman. Det ble besluttet at honorar til Kompensasjonskomiteens medlemmer skal forbli uendret for perioden 2006-2007. Det innebærer at honoraret vil være kr 50.000 for kompensasjonskomiteens formann og kr 30.000 for øvrige medlemmer.
 
Valg av ny Valgkomité
I tråd med Blommenholm Industrier AS’ forslag ble nåværende medlemmer av Valgkomiteen gjenvalgt. Det innebærer at Valgkomiteen vil bestå av Lars A. Christensen (leder), Tinius Nagell-Erichsen og Gunn Wærsted. Nils Halvard Bastiansen ble valgt som nytt varamedlem til Valgkomiteen og vil møte fast.  Valgkomiteens medlemmer og varamedlem velges for 2 år av gangen.
 
Valgkomiteens honorar
Valgkomiteens honorar forblir uendret for perioden 2006-2007. Honoraret vil derved utgjøre kr 50.000 for Valgkomiteens formann og kr 30.000 for Valgkomiteens øvrige medlemmer og varamedlem.
 
Alle vedtak på generalforsamlingen var enstemmige.
 
Oslo, 11. mai 2006
Schibsted ASA
 
 
Kjell Aamot
Konsernsjef

Attachments

Description
File