Ordinær generalforsamling

Schibsted ASA (SCH) , Published 02/05/2005 19:53:01

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt i dag, den 2. mai 2005.
 
Godkjennelse av årsregnskap og styrets forslag til utbytte for 2004
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2004 og balanse per 31. desember 2004 for Schibsted ASA og konsernet, herunder styrets årsberetning for 2004. Styrets forslag til disponering av årets resultat, herunder aksjeutbyttet på kr 3,25 per aksje, unntatt aksjer i eget eie, ble vedtatt. Generalforsamlingen fastsatte styrets honorar og godkjente revisors honorar.
 
Fornyelse av styrets fullmakt til erverv av egne aksjer
Generalforsamlingen vedtok å gi styret fornyet fullmakt til erverv av egne aksjer i Schibsted ASA i henhold til Lov om allmennaksjeselskaper, på følgende vilkår:
 
1. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i Schibsted ASA i 2006 (dvs. senest 30. juni 2006).
2. Pålydende verdi av de aksjer som erverves i henhold til fullmakten kan ikke overstige 10 % av aksjekapitalen til enhver tid.
3. Det minste nominelle beløp som kan betales for aksjene er kr 30.  Det høyeste nominelle beløp som kan betales for aksjene er kr 500.
4. Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og eventuelt senere salg av aksjene, dog slik at et alminnelig likebehandlingsprinsipp av aksjonærene må etterleves.
 
Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer
Valgkomiteens kandidatforslag ble kunngjort i innkallingen til generalforsamlingen.
 
Tre aksjonærvalgte styremedlemmer i konsernstyret var på valg: Grete Faremo, Monica Caneman og Alexandra Bech Gjørv. Alle ble gjenvalgt. I tillegg skulle det velges et nytt styremedlem til erstatning for Jan Reinås som hadde meddelt Valgkomiteen at han ønsket å trekke seg fra styret. 1. vara Christian Ringnes ble valgt til å erstatte han som styremedlem. Det ble besluttet at 3. vara Karl-Christian Agerup skulle være ny 1. vara. I tråd med Valgkomiteens forslag ble det besluttet å ikke velge et nytt 3. varamedlem.
 
Konsernstyret består etter dette av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:
 
Ole Jacob Sunde (formann)                         
Tinius Nagell-Erichsen (viseformann)          
Monica Caneman
Grete Faremo
Alexandra Bech Gjørv
Cato A. Holmsen                                       
Christian Ringnes                                       
                                                                 
1. varamedlem: Karl-Christian Agerup
2. varamedlem: John A. Rein
 


Det ble orientert om resultatet fra valget på nye ansatterepresentanter til konsernstyret. Utfallet av valget var som følger:
 
Fra VG:
Finn Steen
  1. varamedlem med møte- og talerett: Audun Solberg
  2. varamedlem: Håkon Kjernsmo
 
Fra Aftenposten:
Berit Bjerg:
Varamedlem: Frank Johansen
Hilde Harbo:
Varamedlem: Håkon Letvik
Gunnar Nordby
Varamedlem: Roger Hollund
 
Styrehonorar
I tråd med Valgkomiteens forslag ble følgende vedtatt:
Honorar til styrets formann ble fastsatt til kr 550.000. Honorar til styrets øvrige medlemmer ble fastsatt til kr 150.000, med unntak av utenlandsboende som får et honorar på kr 225.000 for å kompensere for ekstra reisetid. Den variable andelen av honorarene ble satt til 20 %. Honorar til varamedlemmer ble satt til kr 30.000 med tillegg av kr 10.000 per møte. Alle honorar fastsettes forskuddsvis for ett år av gangen.
 
Kompensasjonskomiteen ble opprettet i 2004 og har bestått av Ole Jacob Sunde (formann), Alexandra Bech Gjørv og Monica Caneman. Det ble besluttet at Kompensasjonskomiteens medlemmer skal honoreres som følger: kr 50.000 til kompensasjonskomiteens formann og kr 30.000 til øvrige medlemmer. Honoraret ble fastsatt etterskuddsvis for perioden 2004-2005, men fastsettes forskuddsvis for ettertiden. Honoraret forblir uendret for perioden 2005-2006.
 
Valg av ny Valgkomité
I tråd med forslaget fra Blommenholm Industrier AS, ble Rune Selmar (Folketrygdefondet) valgt som nytt varamedlem til Valgkomiteen og vil møte fast i Valgkomiteens møter.
 
Valgkomiteens honorar
I tråd med forslaget fra Blommenholm Industrier AS, ble Valgkomiteens honorar for perioden 2004-2005 satt til kr 50.000 for Valgkomiteens formann, og kr 30.000 for Valgkomiteens øvrige medlemmer. Honoraret fastsettes etterskuddsvis for ettertiden og forblir uendret for perioden 2005-2006.
 
Vedtektsendring
Det ble besluttet å endre vedtektenes § 8 slik at valgperioden for styrets medlemmer reduseres fra 2 til 1 år.  Forslaget var begrunnet og gjengitt i innkallingen til generalforsamlingen. Utskrift av selskapets vedtekter slik de lyder etter endringen, er vedlagt.  Tjenesteperioden for ansatterepresentanter fremgår av loven og vil fremdeles være 2 år.
 
Alle vedtak på generalforsamlingen var enstemmige.

Attachments

Description
File