ordinær generalforsamling 30. april 2013

Schibsted ASA (SCH) , Published 30/04/2013 12:00:00

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt 30. april 2013 i selskapets lokaler i Apotekergaten 10 i Oslo.

Godkjennelse av årsregnskap for 2012 (sak 4)
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2012 og balanse per 31. desember 2012 for Schibsted ASA og konsernet, herunder styrets årsberetning for 2012. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til disponering av årets resultat. Styrets redegjørelse for foretaksstyring ble behandlet.

Utbytte for 2012 (sak 5)
I tråd med styrets forslag ble det besluttet å utbetale utbytte for 2012 med NOK 3,50 per aksje, aksjer i eget eie unntatt.

Revisors honorar (sak 6)
Generalforsamlingen vedtok revisors honorar med NOK 650.000.

Fornyelse av styrets fullmakt til erverv av egne aksjer (sak 7)
Generalforsamlingen vedtok å gi styret fornyet fullmakt til erverv av egne aksjer i Schibsted ASA i henhold til Lov om allmennaksjeselskaper, på følgende vilkår:

  1. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i Schibsted ASA i 2014 (dvs. senest 30. juni 2014).
  2. Samlet pålydende verdi av de aksjer som erverves i henhold til fullmakten kan ikke overstige NOK 10 800 361.
  3. Minste beløp som kan betales for aksjene er NOK 30. Det høyeste beløp som kan betales for aksjene er NOK 500.
  4. Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og eventuelt senere salg av aksjene.

Fullmakten skal også kunne anvendes for kjøp og salg av aksjene i oppkjøpssituasjoner.

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Schibsted ASA i hht Allmennaksjelovens § 6-16 a (sak 9)
Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen i Schibsted ASA, herunder retningslinjene for bruk av aksjekjøpsprogram, slik dette er beskrevet i styrets erklæring.  

Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer (sak 10)
Blommenholm Industrier har benyttet seg av sin rett i henhold til vedtektenes § 8 til å utpeke ett styremedlem direkte. Blommenholm Industrier har utpekt Ole Jacob Sunde. Styrets aksjonærvalgte medlemmer består etter dette av følgende personer:

Ole Jacob Sunde (styreleder)
Karl-Christian Agerup
Eva Berneke
Marie Ehrling
Christian Ringnes
Arnaud de Puyfontaine
Eugenie van Wiechen

Styremedlemmene ble valgt for 1 år.

Styrehonorarer m.m. (sak 11)
Valgkomiteens forslag ble godkjent. Honorarene for perioden 2013-2014 ble fastsatt som følger:

a)   Honorar til styremedlemmer
     Styreleders honorar ble fastsatt til NOK 755.000 Honorar til styrets øvrige medlemmer ble fastsatt til NOK 325.000. Honorar til utenbysboende kan økes med inntil NOK 100.000 og er fastsatt til NOK 100.000 for utenbysboende utenfor Norden og til 50.000 for utenbysboende i Norden. Honorar til varamedlemmer ble fastsatt NOK 16.000 per fremmøte.
b)   Honorar til medlemmer av konsernstyrets kompensasjonsutvalg.
Honoraret er NOK 87.000 for utvalgets leder og NOK 57.000 for utvalgets øvrige medlemmer.
c)   Honorar til medlemmer av konsernstyrets revisjonsutvalg.
Honoraret er NOK 129.000 for utvalgets leder og NOK 82.000 for utvalgets øvrige medlemmer.

Honorar til valgkomiteens medlemmer (sak 12)
Honorar til Valgkomiteens medlemmer ble ikke endret og er NOK 16.000 per møte for Valgkomiteens leder og NOK 11.000 per møte for øvrige medlemmer.

Fullmakt til konsernstyret i medhold av vedtektenes § 7 (sak 13)
Generalforsamlingen godkjente forslaget om å videreføre konsernstyrets fullmakt til å utøve visse deler av vernet som ligger i § 7 i Schibsteds vedtekter.

Fullmakten lyder som følger:


“I medhold av vedtektene § 7 tredje ledd gis styret fullmakt til å treffe beslutning i følgende saker som omhandlet i vedtektene § 7 annet ledd bokstav a:

 

a)   Stemmegivning vedrørende endring av vedtektene i datterselskaper.
b)   Beslutning om salg av aksjer eller virksomhet, herunder rettede emisjoner, fusjoner eller fisjoner i datterselskaper, der netto vederlag (salgssum, fisjons- eller fusjonsvederlag mv) etter finansielle justeringer ikke overstiger NOK 1 mrd.

 

Styret kan innenfor rammen av konsernsjefens alminnelige fullmakt delegere sin myndighet etter denne fullmakten videre til administrasjonen.

 

Styremedlem utpekt i medhold av vedtektene § 8 annet ledd kan kreve at bestemte saker som omfattes av denne fullmakten likevel skal forelegges generalforsamlingen til avgjørelse.
           
Denne fullmakten gjelder inntil førstkommende ordinære generalforsamling.”

 

Se vedlagte oversikt for detaljer om stemmegivningen på hver sak.

Oslo, 30. april 2012

Schibsted ASA
Konsernsjef Rolv Erik Ryssdal

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12