Ordinær Generalforsamling

Schibsted ASA (SCH) , Published 07/05/2003 18:34:53

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt i dag, den 7. mai 2003.
 
Godkjennelse av årsregnskap og styrets forslag til utbytte for 2002
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2002 og balanse per 31. desember 2002 for Schibsted ASA og konsernet, herunder styrets årsberetning for 2002. Styrets forslag til disponering av årets resultat, herunder aksjeutbyttet på kr 2,00 per aksje, unntatt aksjer i eget eie, ble vedtatt. Generalforsamlingen fastsatte styrets honorar og godkjente revisors honorar.
 
Fornyelse av styrets fullmakt til erverv av egne aksjer
Generalforsamlingen vedtok å gi styret fornyet fullmakt til erverv av egne aksjer i Schibsted ASA i henhold til Lov om allmennaksjeselskaper, på følgende vilkår:
1.   Fullmakten gjelder for en periode på 18 måneder fra 7. mai 2003.
2.   Pålydende verdi av de aksjer som erverves i henhold til fullmakten kan ikke overstige 10 % av aksjekapitalen til enhver tid.
3.   Det minste nominelle beløp som kan betales for aksjene er kr 30.  Det høyeste nominelle beløp som kan betales for aksjene er kr 500.
4.   Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og eventuelt senere salg av aksjene, dog slik at et alminnelig likebehandlingsprinsipp av aksjonærene må etterleves.
 
Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer
Tre aksjonærvalgte styremedlemmer i konsernstyret var på valg i år; Alexandra Bech, Lars Berg og Jan-Fredrik Wilhelmsen. Jan-Fredrik Wilhelmsen hadde meddelt Schibsteds Valgkomité at han ikke stiller til gjenvalg.
 
Valgkomitéens forslag til kandidater ble kunngjort i innkallingen til generalforsamlingen. Valgkomitéen foreslo gjenvalg for to år på Alexandra Bech og Lars Berg, og at Monica Birgitta Canemann ble valgt til erstatning for Jan-Fredrik Wilhelmsen. Valgkomitéens forslag ble godkjent. De aksjonærvalgte styremedlemmene Ole Jacob Sunde, Tinius Nagell-Erichsen, Cato A Holmsen og Jan Reinås, og varamedlemmene Christian Ringnes (1. vara), John Rein (2. vara) og Guri Scotford (3. vara), ble alle valgt for 2 år på selskapets generalforsamling i 2002. De har derfor at de har 1 år igjen av sin tjenestetid.
 
Konsernstyret består heretter av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:
Ole Jacob Sunde (formann)
Tinius Nagell-Erichsen (viseformann)
Cato A. Holmsen
Jan Reinås
Lars M. Berg (gjenvalgt)
Alexandra Bech (gjenvalgt)
Monica Birgitta Canemann (ny)
 
 
 
 
 
Valg på ansatterepresentanter
Konsernstyrets fire ansatterepresentanter var alle på valg i år.  Valg ble avholdt 9. april 2003 og valgresultatet ble godkjent av Valgstyret i Schibsted ASA den 23. april 2003. Følgende ansatterepresentanter ble valgt:
 
Fra Aftenposten AS m.fl.:
  Valgkrets Administrasjon:
    Styrerepresentant : Berit Bjerg (gjenvalgt)
    Vararepresentant:   Anne Marie Brenaas (ny)
  Valgkrets Redaksjon:
    Styrerepresentant: Hilde Harbo (gjenvalgt)
    Vararepresentant:  Håkon Letvik (gjenvalgt)
  Valgkrets Teknisk:
    Styrerepresentant: Gunnar Nordby (gjenvalgt)
    Vararepresentant: Roger Hollund (ny)
Representanter fra VG:
  Grafisk område:
    Styrerepresentant: Håkon Kjernsmo (ny, tidl. 1. vara)
  Administrasjon:
    1. vara med møte- og talerett: Liz Ovesen (ny, tidl. 2. vara)
  Redaksjon:
    2. vararepresentant: Audun Solberg (ny)
 
Generalforsamlingen tok resultatet fra de ansattes valg til etterretning.
 
Styrehonorar
I tråd med Valgkomitéens forslag ble det vedtatt å gjennomføre endringer i ordningen for fastsettelse av styrehonorar, slik at styrehonorarene fra og med årets generalforsamling fastsettes forskuddsvis for ett år av gangen. Det ble videre vedtatt at styrehonorarene fra og med kommende ettårsperiode (2003-2004) skal splittes opp i en fast andel (3/4) og en variabel andel basert på fremmøte (1/4). I tråd med Valgkomitéens forslag ble styrehonoraret for periodene 2002-2003 og 2003-2004 fastsatt til kr 400.000 for styrets formann, og kr 120.000 for styrets medlemmer. Varamedlemmenes faste honorar på kr 5.000 ble ikke endret for perioden 2002-2003 og 2003-2004, mens deres honorar per fremmøte ble øket fra kr 4.000 til kr 5.000.
 
Vedtektsendringer
Selskapets vedtekter ble endret i tråd med de endringsforslag som var inntatt i innkallingen til generalforsamlingen. Utskrift av selskapets vedtekter slik de lyder etter endringene på dagens generalforsamling, er vedlagt
 
Alle vedtak på generalforsamlingen var enstemmige.
 
Oslo, 7. mai 2003
Schibsted ASA
 
 
Kjell Aamot
Konsernsjef

Attachments