ORDINÆR GENERALFORSAMLING

SCHIBSTED ASA (SCH) , Published 14/05/2002 10:05:53

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt i dag 13. mai 2002.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2001 og balanse per 31. desember 2001 for Schibsted ASA og konsernet, herunder styrets årsberetning for 2001. Styrets forslag til disponering av årets resultat, herunder aksjeutbyttet på kr 2,00 per aksje, unntatt aksjer i eget eie, ble vedtatt. Generalforsamlingen fastsatte styrets honorar og godkjente revisors honorar.

Generalforsamlingen vedtok å gi styret fornyet fullmakt til erverv av egne aksjer i Schibsted ASA i henhold til Lov om allmennaksjeselskaper, på følgende vilkår:

1. Fullmakten gjelder for en periode på 18 måneder fra 13.5.2002.

2. Pålydende verdi av de aksjer som erverves i henhold til fullmakten kan ikke overstige 10% av aksjekapitalen til enhver tid.

3. Det minste nominelle beløp som kan betales for aksjene er kr. 50. Det høyeste nominelle beløp som kan betales for aksjene er kr. 500.

4. Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og eventuelt senere salg av aksjene, dog slik at et alminnelig likebehandlingsprinsipp av aksjonærene må etterleves.

Fire aksjonærvalgte medlemmer av konsernstyret var på valg i år, inklusiv styrets formann Tinius Nagell-Erichsen, og deres respektive varamedlemmer. Styrets formann hadde meddelt valgkomitéen at han ikke stiller til gjenvalg som styrets formann. Styrets nestformann, Ole Lund, hadde meddelt valgkomitéen at han etter 14 års tjenestetid i konsernstyret ønsket å tre tilbake. Ole Lund er ikke på valg i år.

Valgkomitéens forslag ble godkjent, hvilket innebærer at styret heretter består av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer: Ole Jacob Sunde (formann), Tinius Nagell-Erichsen (viseformann), Cato A. Holmsen, Jan Reinås, Jan-Fredrik Wilhelmsen, Lars M. Berg og Alexandra Bech.

Ole Jacob Sunde, Tinius Nagell-Erichsen, Cato A Holmsen og Jan Reinås ble alle valgt for 2 år. Jan-Fredrik Wilhelmsen trer inn i Ole Lunds valgperiode og ble valgt for 1 år gjennom suppleringsvalg. Lars M Berg og Alexandra Bech ble begge valgt for 2 år på selskapets generalforsamling i 2001 og har derfor 1 år igjen av sin tjenestetid.

I tråd med valgkomitéens forslag ble det vedtatt å avvikle ordningen med personlige varamedlemmer for de aksjonærvalgte styremedlemmene og innføre en ordning med ordinære varamedlemmer. Omleggingen krever ikke vedtektsendring. I tråd med valgkomitéens forslag, ble følgende aksjonærvalgte varamedlemmer valgt for 2 år: 1. varamedlem: Christian Ringnes, 2. varamedlem: John Rein, 3. varamedlem Guri Scotford.

De ansattes representanter i konsernstyret og deres respektive personlige varamedlemmer ble alle valgt for 2 år på selskapets generalforsamling i 2001.

I tråd med forslag fremsatt av selskapets hovedaksjonær Blommenholm Industrier AS, ble følgende valgkomité valgt for 2 år: Lars A Christensen (formann), Tinius Nagell-Erichsen (medlem), Grete Faremo (medlem), Kjell Aamot (varamedlem).

Selskapets vedtekter ble endret i tråd med de endringsforslag som var inntatt i innkallingen til generalforsamlingen. Utskrift av selskapets vedtekter slik de lyder etter de vedtatte endringene på dagens generalforsamling, er vedlagt denne meldingen.

Alle vedtak på generalforsamlingen var enstemmige.

Oslo, 13. mai 2002

Schibsted ASA

Kjell Aamot

Konsernsjef

Vedlegg: vedtekter for Schibsted ASA per 13. mai 2002