Ordinær generalforsamling 8. mai 2008

Schibsted ASA (SCH) , Published 09/05/2008 08:00:00

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt 8. mai 2008 i selskapets lokaler i Apotekergaten 10 i Oslo.
 
Godkjennelse av årsregnskap og styrets forslag til utbytte for 2007
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2007 og balanse per 31. desember 2007 for Schibsted ASA og konsernet, herunder styrets årsberetning for 2007. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til disponering av årets resultat, herunder aksjeutbyttet på kr 6,00 per aksje, aksjer i eget eie unntatt.
 
Fornyelse av styrets fullmakt til erverv av egne aksjer
Generalforsamlingen vedtok å gi styret fornyet fullmakt til erverv av egne aksjer i Schibsted ASA i henhold til Lov om allmennaksjeselskaper, på følgende vilkår:
 
1.   Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i Schibsted ASA i 2009 (dvs. senest 30. juni 2009).
2.   Pålydende verdi av de aksjer som erverves i henhold til fullmakten kan ikke overstige 10 % av aksjekapitalen til enhver tid.
3.   Det minste nominelle beløp som kan betales for aksjene er kr 30.  Det høyeste nominelle beløp som kan betales for aksjene er kr 500.
4.   Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og eventuelt senere salg av aksjene, dog slik at et alminnelig likebehandlingsprinsipp av aksjonærene må etterleves.
 
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Schibsted ASA i hht Allmennaksjelovens § 6-16 a.
Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen i Schibsted ASA, herunder retningslinjene for tildeling av opsjoner, slik disse fremgår av styrets erklæring. Styret vil legge erklæringen til grunn for sitt arbeid fra og med den ordinære generalforsamlingen i 2008.
 
Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer
Etter generalforsamlingen består konsernstyret av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:
Ole Jacob Sunde (styreleder)                     
Karl-Christian Agerup (ny, tidligere 1. vara)
Monica Caneman
Marie Ehrling (ny)
Eva Lindqvist
Christian Ringnes
 
I tråd med Valgkomiteens forslag,  besluttet generalforsamlingen å ikke velge varamedlemmer for de aksjonærvalgte styremedlemmene.  
 
De ansatte styrerepresentanter, Berit Simenstad og Audun Solberg, samt deres varamedlemmer, ble valgt for 2 år på fjorårets generalforsamling og sitter derved frem til ordinær generalforsamling i 2009.
 
Styrehonorar m.m.
I tråd med Valgkomiteens forslag ble det vedtatt følgende honorarer:
a)   Honorar til styremedlemmer
                                                                                                                        Styreleders honorar ble økt fra kr. 625.000 til kr 660.000. Styremedlemmenes honorar ble økt fra kr. 250.000 til kr 265.000. Honoraret kan økes med inntil kr 50.000 for å kompensere for tidsbruk pga lang reisevei. Valgkomiteens leder avgjør dette etter innstilling fra styrets leder. Den variable andelen av honoraret forble uendret (20 %).
 
b)   Honorar til medlemmer av konsernstyrets kompensasjonskomité.
            Honoraret ble økt fra kr 60.000 til kr. 65.000 for komiteens leder og fra kr 35.000 til kr. 38.000 for komiteens øvrige medlemmer.
 
c)    Honorar til medlemmer av konsernstyrets revisjonskomité.
           Honorarene ble ikke endret og utgjør kr. 100.000 for komiteens leder og kr 60.000 for komiteens øvrige medlemmer.
 
Honorarene gjelder for perioden fra og med årets generalforsamling og frem til ordinær generalforsamling i 2009 og utbetales etterskuddsvis ved valgperiodens utløp (mai 2009).
 
Revisors honorar
Generalforsamlingen vedtok revisors honorar med kr. 840.000.
 
Valg av medlemmer til Valgkomiteen og fastsettelse av honorar til Valgkomiteens medlemmer
Lars A. Christensen (leder), Gunn Wærsted og Nils Bastiansen ble gjenvalgt for to år. Det bli besluttet å avvikle varamedlemsordningen for Valgkomiteens medlemmer. Vedtektenes § 10 nr. 3 ble endret i tråd med dette.
 
Generalforsamlingen sluttet seg til forslaget om å foreta en omlegging av Valgkomiteens honorar, fra et fast årlig honorar til honorar per møte.  Honoraret ble satt til kr. 15.000 per møte for Valgkomiteens leder og til kr. 10.000 per møte for Valgkomiteens to øvrige medlemmer.
 
Endringer i selskapets vedtekter
Generalforsamlingen vedtok endringer i vedtektenes § 9, 1. setning og § 10 nr. 3, 2. og 3. setning. Nye vedtekter er vedlagt børsmeldingen.
 
Alle vedtak på generalforsamlingen var enstemmige.
 
Oslo, 8. mai 2008
Schibsted ASA
 
 
Kjell Aamot
Konsernsjef

Attachments