Ordinær generalforsamling

Schibsted ASA (SCH) , Published 11/05/2007 09:23:13

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt den 10. mai 2007.
 
Godkjennelse av årsregnskap og styrets forslag til utbytte for 2006
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2006 og balanse per 31. desember 2006 for Schibsted ASA og konsernet, herunder styrets årsberetning for 2006. Styrets forslag til disponering av årets resultat, herunder aksjeutbyttet på kr 5,00 per aksje, unntatt aksjer i eget eie, ble vedtatt. Generalforsamlingen fastsatte styrets honorar og godkjente revisors honorar.
 
Fornyelse av styrets fullmakt til erverv av egne aksjer
Generalforsamlingen vedtok å gi styret fornyet fullmakt til erverv av egne aksjer i Schibsted ASA i henhold til Lov om allmennaksjeselskaper, på følgende vilkår:
 
1.   Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i Schibsted ASA i 2008 (dvs. senest 30. juni 2008).
2.   Pålydende verdi av de aksjer som erverves i henhold til fullmakten kan ikke overstige 10 % av aksjekapitalen til enhver tid.
3.   Det minste nominelle beløp som kan betales for aksjene er kr 30.  Det høyeste nominelle beløp som kan betales for aksjene er kr 500.
4.   Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og eventuelt senere salg av aksjene, dog slik at et alminnelig likebehandlingsprinsipp av aksjonærene må etterleves.
 
Styrets retningslinjer for fast og resultatavhengig godtgjørelse til ledende ansatte
Generalforsamlingen tok til orientering styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i selskapet og godkjente styrets retningslinjer for tildeling av variabel godtgjørelse som er knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet.
 
Endringer i selskapets vedtekter
Generalforsamlingen vedtok endringer i vedtektenes § 3, § 5, § 8 og § 10. Nye vedtekter er vedlagt børsmeldingen.
 
Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer
Etter generalforsamlingen består konsernstyret av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:
Ole Jacob Sunde (styreleder)                     
Tinius Nagell-Erichsen (nestleder)              
Monica Caneman
Alexandra Bech Gjørv
Eva Lindqvist
Christian Ringnes
1. varamedlem: Karl-Christian Agerup
2. varamedlem: John A. Rein
3. varamedlem: Carine Smith
 
Etter årets generalforsamling skal de ansatte velge to representanter til konsernstyret. Valgdato er 15. mai 2007. Valgresultatet offentliggjøres så snart det foreligger.
 
Styrehonorar m.m.
I tråd med Valgkomiteens forslag ble det vedtatt følgende honorarer:
 
a)      Honorar til styremedlemmer
       Styreleders honorar ble satt til kr 625.000. Styremedlemmenes honorar ble satt til kr 250.000. Honoraret kan økes med inntil kr 50.000 for å kompensere for tidsbruk pga lang reisevei. Valgkomiteens leder avgjør dette etter innstilling fra styrets leder. Den variable andelen av honoraret forble uendret (20 %).
 
b)      Honorar til varamedlemmer
Honoraret per fremmøte ble satt til kr 15.000 per møte. Grunnhonoraret forble uendret med kr 30.000.
 
c)      Honorar til medlemmer av konsernstyrets kompensasjonskomité.
Honoraret ble satt til kr 60.000 for komiteens leder og kr 35.000 for komiteens øvrige medlemmer.
 
d)      Honorar til medlemmer av konsernstyrets revisjonskomité.
Honorar til komiteens leder ble satt til kr 100.000 og kr 60.000 til komiteens øvrige medlemmer.
 
Valgkomiteens honorar
Generalforsamlingen sluttet seg til forslaget fra Blommenholm Industrier og fastsatte honoraret til kr 60.000 for komiteens leder og kr 35.000 for øvrige medlemmer og det fast møtende varamedlemmet.
 
Alle vedtak på generalforsamlingen var enstemmige, bortsett fra vedtaket om økning av honorar til styrets ordinære medlemmer, hvor aksjonærer som representerer 1 405 aksjer stemte imot. 
 
Oslo, 10. mai 2007
Schibsted ASA
 
 
Kjell Aamot
Konsernsjef

Attachments

Description
File