Resultatvarsel og lønnsomhetsprogram

Schibsted ASA (SCH) , Published 30/01/2009 08:10:00

RESULTATOPPDATERING
Schibsted har i 4. kvartal 2008 merket effektene av finanskrisen gjennom svak markedsutvikling for flere av konsernets virksomheter. Det er i første rekke annonseinntektene som rammes, og særlig papirbaserte rubrikkannonser.
 
Norge
Det norske markedet for rubrikkannonser har i 4. kvartal vært svakt. Aftenposten har hatt betydelig fall i inntektene, spesielt som følge av svikt i markedet for stillings- og eiendomsannonser. Totalt falt Aftenpostens annonseinntekter med 19 % i 4. kvartal, sammenlignet med samme periode i 2007. Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad hadde lignende utvikling. Også Finn merker de svekkede konjunkturene, og hadde i 4. kvartal tilbakegang i inntektene fra stillingsannonser. Finns øvrige rubrikkategorier hadde svakere veksttakt enn tidligere i 2008. Totale driftsinntekter i Finn var i 4. kvartal uendret sammenlignet med samme periode i 2007. 
 
Så langt i januar har de utfordrende markedsforholdene fortsatt i rubrikkmarkedet. Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad har fortsatt betydelig nedgang i annonseinntektene.
 
Sverige
Også i Sverige er markedet for rubrikkannonser svakt, og annonseinntektene i Svenska Dagbladet falt med 7 % i 4. kvartal, sammenlignet med samme periode i 2007. Aftonbladet opplevde i 4. kvartal at opplagsutviklingen var svakere enn tidligere i 2008. Volumnedgangen på hverdager i 2008 som helhet var 5,2 % sammenlignet med tilsvarende i 2007. Annonseinntektene svekket seg moderat.
 
Internasjonal
20 Minutter Spania er betydelig påvirket av konjunktursituasjonen i markedet. Virksomheten hadde en nedgang i driftsinntekter på 31 % i 4. kvartal, sammenlignet med samme periode i 2007. Utviklingen for Schibsteds nettbaserte rubrikkvirksomheter i Spania er blandet. Arbeidsledigheten i landet har økt betydelig, og det svake arbeidsmarkedet ga i 4. kvartal fallende driftsinntekter for InfoJobs.net. Nysalg i InfoJobs.net falt i 4. kvartal med 34 % sammenlignet med samme periode i 2007. Samlet økte Schibsted Classified Media Spania (inkl. Latin-Amerika) sine nettbaserte driftsinntekter med 2 % i 4. kvartal, sammenlignet med samme periode i 2007. 
 
NEDSKRIVNINGER
I forbindelse med årsoppgjøret for 2008 har Schibsted gjort verdivurderinger av immaterielle eiendeler og goodwill i balansen. Det er i den sammenheng gjort nedskrivninger som følge av finansiell uro og svekkede markedsforhold. Spesielt gjelder dette Spania, hvor det blant markedsaktørene er ventet svak økonomisk utvikling både i 2009 og 2010. En nedskrivning på i størrelsesorden NOK 1,6 mrd. vil bli bokført som nedskrivning av goodwill og immaterielle eiendeler i 4. kvartal 2008. Dette vil ikke påvirke rapportert EBITA eller Schibsteds låneavtaler. Av dette utgjør nedskrivninger av verdier knyttet til den spanske rubrikkvirksomheten ca NOK 1,3 mrd. Det er i tillegg gjort nedskrivninger av tilknyttede selskaper på ca NOK 100 mill. Dessuten er det gjort nedskrivninger av finansielle investeringer på ca NOK 35 mill. Nedskrivningene vil medføre at egenkapitalandelen i Schibsted vil gå ned til omlag 25 %, basert på balansen ved utgangen av 3. kvartal 2008. Begrensningene i Schibsteds låneavtaler er ikke koblet til egenkapital.
 
ENGANGSPOSTER I 4. KVARTAL
Schibsted har i 4. kvartal hatt restruktureringskostnader på rundt NOK 200 mill., som er på linje med det som ble varslet i forbindelse med rapporten for 3. kvartal 2008. Av dette er NOK 115 mill. knyttet til lønnsomhetsprogrammets fase 1, offentliggjort i november 2008, og det øvrige i hovedsak knyttet til nedleggelse av rubrikkvirksomheten på papir i Spania. Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende har restruktureringskostnader på i størrelsesorden NOK 50 mill. i hvert av selskapene. Schibsteds andel vil bli bokført på linjen for tilknyttede selskaper, og derved belaste rapportert EBITA.
 
LØNNSOMHETSPROGRAM FASE 2
I en krevende markedsmessig periode har Schibsted behov for å sikre finansiell og strategisk manøvreringsevne. Da konsernet 7. november 2008 la frem tall for 3. kvartal 2008, ble det kommunisert lønnsomhetstiltak på NOK 500 mill. for 2009. Det er nå identifisert ytterligere tiltak på NOK 250 mill. utover dette. Samlede lønnsomhetstiltak med virkning for 2009 er dermed NOK 750 mill. Det arbeides med ytterligere lønnsomhetstiltak.
 
Schibsted har hatt begrenset adgang til å rapportere netto rentebærende gjeld i forhold til EBITDA (NIBD/EBITDA) over 3,0. For å sikre handlefrihet og styringsfart i en krevende markedssituasjon har Schibsted vært i dialog med sine bankforbindelser, noe som har resultert i økt finansiell fleksibilitet. Dette gir Schibsted handlingsrom og tid til å gjennomføre ønskede tiltak. NIBD har økt gjennom 4. kvartal blant annet som følge av styrket euro mot norske kroner.
 
UTBYTTE
Schibsteds konsernstyre anbefaler et utbytte for 2008 på NOK 2,00 (6,00).
 
TELEFONKONFERANSE
Schibsted inviterer analytikere og investorer til telefonkonferanse med konsernsjef Kjell Aamot og konserndirektør økonomi og finans Trond Berger i dag 30. januar kl 10.00 norsk tid. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 19640 eller +44 (0)20 7806 1968 fra utlandet. Oppgi kode 4149404. Et opptak av telefonkonferansen vil bli gjort tilgjengelig på www.schibsted.no/ir.  
 
Schibsteds kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 offentliggjøres 27. februar 2009 kl. 07.00.
 
Kontaktperson:
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger, tlf: 916 86 695
 
 
Oslo, 30. januar 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør