Salg av trykkerieiendom med tilbakeleie

Schibsted ASA (SCH) , Published 26/03/2010 08:49:27

 

Schibsted ASA har gjennom sitt heleide datterselskap Schibsted Eiendom AS akseptert et bud om salg av eiendommen som benyttes av Schibsted Trykk AS i Sandakervn. 121 i Oslo for kr 760 mill. Bygget består av produksjonslokaler, lager, kontorer og parkeringsarealer, totalt i underkant av 45.000 kvm. Det vil bli tegnet en 15 års leieavtale med opsjon på fornyelse i fem pluss fem pluss fem år. En endelig avtale er under utarbeidelse, og transaksjonen forventes avsluttet i løpet av andre kvartal 2010.

 

Den regnskapsmessige gevinsten for Schibsted vil være i størrelsesorden NOK 400 mill. På konsernnivå vil salget føre til en netto reduksjon av driftsresultat før andre inntekter og kostnader (EBITA) på rundt NOK 30 mill. årlig. I Schibsted Trykks regnskaper vil leiekostnader forbli uendret.

 

Salget betinger godkjennelse fra styret i Schibsted ASA. Fra kjøpers side er det tatt forbehold om finansiering.

 

Kontaktperson:

Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695. 

 

Oslo, 26. mars 2010

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12