I overenstemmelse med svenske budpliktsregler

Schibsted legger et offentlig bud på SEK 3,25 per aksje , Published 03/11/2005 16:30:00

Schibsted ASA (“Schibsted”) legger et offentlig bud (“Budet”) på samtlige utestående aksjer i Aspiro AB (publ) (“Aspiro”).
 
Den 17.februar 2005 undertegnet Aspiro en avtale med Schibsted og dets datterselskaper Schibsted Multimedia, VG, Aftenposten, Aftonbladet og Svenska Dagbladet om salg av Schibsted Mobile AS til Aspiro. Som oppgjør for aksjene fikk Schibsted og nevnte datterselskaper en eierandel på totalt 43,8 %[1] i Aspiro, gjennom nytegning av 77 610 162 aksjer i selskapet.
 
I uttalelse 2004:42 ga den svenske Aktiemarknadsnämnden Schibsted dispensasjon fra budplikten som oppstod i forbindelse med ovennevnte transaksjon. Vilkåret for dispensasjonen var at Schibsted innen to år bringer sin eierandel ned under budpliktsnivået på 30 %.
 
Schibsted ba deretter om en uttalelse fra Aktiemarknadsnämnden om hvorvidt et eventuelt bud før toårsfristen ville frita Schibsted fra nedsalgsplikten, og om en oppfyllelse av budplikten også ville frita Schibsted for fremtidig budplikt dersom Schibsted ervervet ytterligere aksjer i selskapet på et senere tidspunkt. Aktiemarknadsnämnden besvarte begge spørsmålene bekreftende.
 
I uttalelse 2005:34 uttalte Aktiemarknadsnämnden seg videre om budnivået, hvilket innebærer at Schibsted fritas for ytterligere budplikt dersom Schibsted legger et bud der prisnivået følger regelen om 20 dagers gjennomsnitt på tidspunktet da budplikten oppstod og budet for øvrig bare er betinget av godkjennelse fra offentlige myndigheter.  Med bakgrunn i dette legger Schibsted et bud i overensstemmelse med den svenske Näringslivets Börskommités “regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv” (“NBKs regler”).
 
Aksjene i Aspiro er notert på O-listen på Stockholmsbörsen. Schibsted eier, direkte eller indirekte, per dags dato 83 010 162 aksjer i Aspiro, tilsvarende 43,8 % av aksjene og stemmene1.
 
Budet:
 • For hver aksje i Aspiro tilbys SEK 3,25 kontant
 • For hver tegningsopsjon 2004/2006[2] utstedt av Aspiro tilbys SEK 0,51 kontant
 •  
  Den tilbudte prisen per aksje og tegningsopsjon er fastsatt i tråd med Aktiemarknadsnämndens uttalelse, og tilsvarer derved den volumveide gjennomsnittlige kursen for Aspiro-aksjen de siste 20 børsdager før 22.mars 2005, dvs. dagen den ekstraordinære generalforsamlingen i Aspiro vedtok den rettede emisjonen der Schibsted ble eier av 43,8 % av aksjene og stemmene i Aspiro1.
   
  Aspiros sluttkurs den 2.november 2005 var SEK 4,84 og for de siste 20 børsdager utgjør den volumveide gjennomsnittskursen SEK 4,57. Aksjonærer i Aspiro gjøres oppmerksomme på at prisen i Budet er lavere enn børskursen per 2.november 2005.
   
  Kurtasje inngår ikke i Budet.
   
  Budet har som eneste vilkår at nødvendige myndighetsgodkjennelser blir gitt. Schibsted kommer ikke til å tilbakekalle budet med mindre manglende oppfyllelse av dette vilkåret er av vesentlig betydning for Schibsted. Budet vil bli finansiert gjennom Schibsteds likvide midler og eksisterende kredittfasiliteter.
   
  Foreløpig tidsplan
  I henhold til den foreløpige tidsplanen vil fullstendig prospekt bli distribuert til Aspiros aksjonærer 21.november 2005, med påfølgende akseptfrist frem til 13.desember 2005. Basert på denne tidsplanen vil oppgjør finne sted ca. 20.desember 2005.
   
  Rådgivere
  Carnegie Investment Bank er finansiell rådgiver og Wistrand Advokatbyrå er juridisk rådgiver for Schibsted i forbindelse med Budet.
   
  Aktiemarknadsnämndens uttalelser
  Aktiemarknadsnämnden har i sammenheng med Schibsteds bud lagt ut ovennevnte uttalelser i saken på www.aktiemarknadsnamnden.se.
   
   
  Kontaktperson:
  Konserndirektør Sverre Munck, tlf.: + 47 9168 6699
   
   
   
   
  Oslo, 3. november 2005
  SCHIBSTED ASA
   
   
  Gisle Glück Evensen
  Investor Relations

  [1] Beregnet etter rettet emisjon av aksjer i forbindelse med kjøpet av WapOneline Oy i september 2005.
  [2] Tegningskurs SEK 3,10