Tildeling av aksjer i forbindelse med prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram

Schibsted ASA (SCH) , Published 27/07/2010 08:30:00

Schibsted har foretatt tildeling av aksjer til deltakere i konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram for 2010.

 

Aksjekjøpsprogrammet er utformet slik at hver deltaker mottar et definert grunnbeløp, som er en fast prosent av fastlønnen. 1/3 av Grunnbeløpet, etter skatt, skal benyttes til aksjekjøp når programmet starter. Disse aksjene er nå tildelt deltakerne i programmet.

 

Resten, dvs. opptil 2/3 av beløpet, opptjenes over en treårsperiode, men vil kun gi full uttelling dersom fastsatte økonomiske resultater i den enkeltes enhet innfris.

 

Vedlagt følger oversikt over antall aksjer som er tildelt primærinnsidere gjennom utbetaling av aksjekjøpsprogrammets Grunnbeløp samt deres totale beholdning av aksjer.

 

For ytterligere detaljer om Schibsteds prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram vises det til børsmelding datert 20. april 2010 og Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, publisert samme dag.

 

 

Oslo, 27. juli 2010

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments

Description
File