Tildeling og overføring av aksjer i forbindelse med prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram

Schibsted ASA (SCH) , Published 01/07/2011 17:31:00

Schibsted har foretatt tildeling og overføring av aksjer til deltakere i konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram for 2011.

 

Aksjekjøpsprogrammet er utformet slik at hver deltaker mottar et definert grunnbeløp, som er en fast prosent av fastlønnen. 1/3 av Grunnbeløpet, etter skatt, skal benyttes til aksjekjøp når programmet starter. Disse aksjene tildeles nå deltakerne i programmet.

 

Resten, dvs. opptil 2/3 av beløpet, opptjenes over en treårsperiode, men vil kun gi full uttelling dersom fastsatte økonomiske resultater i den enkeltes enhet innfris.

 

For ytterligere detaljer om Schibsteds prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram vises det til lederlønnserklæringen, publisert i selskapets årsrapport for 2010.

 

Tildelingen skjer i disse dager, og medfører at Schibsted ASA overfører 32.658 egne aksjer til ansatte i Schibsted-konsernet. Ny aksjebeholdning for Schibsted-konsernet er etter dette 239.055.

 

Vedlagt følger oversikt over antall aksjer som er tildelt primærinnsidere gjennom utbetaling av aksjekjøpsprogrammets Grunnbeløp, samt deres totale beholdning av aksjer.

 

Oslo, 1. juli 2011
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12