Tildeling av aksjer til deltakere i prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram

Meldepliktig handel , Published 17/06/2015 07:00:00

Schibsted Media Group har tildelt aksjer til deltakere i konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram i forbindelse med endelig utfall av programmet for 2012.

Vedlagt følger en oversikt over aksjer tildelt til primærinnsidere samt deres totale beholdning av aksjer etter denne tildelingen.

Overføring av aksjene gjøres i disse dager, og innebærer at Schibsted ASA overfører 84.315 egne A-aksjer til ansatte i konsernet. Etter dette eier Schibsted ASA 480.889 egne A-aksjer og 565.204 egne B-aksjer.

For ytterligere detaljer om Schibsteds prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram vises det til Lederlønnserklæringen i konsernets årsrapport for 2012.

Oslo, 17. juni 2015
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning
Investor Relations Officer

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments