Nedskrivninger og Andre inntekter og kostnader i 4. kvartal 2015

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 03/02/2016 08:35:00

Schibsted Media Groups resultat for 2015 vil bli offentliggjort 19. februar 2016. Schibsted offentliggjør i dag at ordinær testing for nedskrivning ved årsslutt 2015 har resultert i nedskrivninger knyttet til immaterielle verdier på NOK 465 mill., som blir bokført i 4. kvartal 2015. Dette er hovedsakelig drevet av nedskrivninger knyttet til konsernets abonnementsbaserte aviser i Norge. Nedskrivninger er inkludert i Driftsresultatet (EBIT), men påvirker ikke Brutto driftsresultat (EBITDA). Nedskrivningstesten har ikke resultert i nedskrivninger i Schibsteds Online rubrikk-virksomhet.

For helår 2015 vil nedskrivningene bli mer enn oppveiet av NOK 858 mill. i gevinst ved ny måling av tidligere eierinteresser i nye datterselskaper, først og fremst Shpock (Finderly), som ble bokført i 3. kvartal 2015, og en gevinst ved salg av eiendeler i forbindelse med Schibsteds avtale med Naspers, Telenor og Singapore Press Holdings, som ble bokført i 1. kvartal 2015.

Verdsettelsen av konsernets immaterielle eiendeler gjøres på basis av verdien av forventede fremtidige kontantstrømmer. Bakgrunnen for nedskrivningene er den negative utviklingen de seneste årene for papiraviser, og at den negative trenden for Schibsteds norske abonnementsbaserte aviser har fortsatt i 2015. Inntektene fra digitale produkter har økt, men dette er ikke tilstrekkelig for å oppveie nedgangen i inntekter fra trykte produkter. Etter nedskrivningen er bokført verdi av Schibsteds abonnementsbaserte aviser i Norge rundt NOK 1 mrd., hvorav NOK 200 mill. er knyttet til goodwill. Mesteparten av verdiene kom inn i Schibsteds balanse i forbindelse med konsolideringen av markedet for abonnementsaviser, som ble fullført i 2009.

I regnskapet for 4. kvartal 2015 venter Schibsted å bokføre Andre inntekter og kostnader på ca NOK -80 mill. Dette skyldes hovedsakelig restruktureringsavsetninger knyttet til Schibsteds kontinuerlige arbeid med å tilpasse kostnadene i mediehusene til markedsendringene.

Kontaktpersoner:
Trond Berger, EVP CFO. Mobil: +47 916 86 698
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Mobil: +47 415 08 733

Oslo, 3. februar 2016
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12