ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1998

SCHIBSTED , Published 07/05/1998 00:00:00

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt i dag 7. mai 1998.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til resultatregnskap og balanse for Schibsted ASA og konsernet.

Styrets forslag til resultatanvendelse, herunder et utbytte på kr 1,75 pr. aksje, ble vedtatt.

Generalforsamlingen fastsatte styrets honorar og godkjente revisors honorar.

Generalforsamlingen vedtok å endre vedtektenes § 11 slik at generalforsamlingen i samsvar med aksjelovens hovedregel selv velger møteleder på generalforsamlingen istedenfor Dekanus ved juridisk fakultet i Oslo. Vedtektenes § 11 ble også endret slik at antallet varamedlemmer til valgkomitéen ble redusert fra tre til ett medlem.

Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer i henhold til den nye aksjeloven for allmennaksjeselskaper som ble vedtatt 13. juni 1997, på følgende vilkår:

1. Fullmakten er betinget av at allmennaksjeloven er i kraft.
2. Fullmakten gjelder for en periode på 18 måneder fra 1.1.99.
3. Pålydende verdi av de aksjer som erverves i henhold til fullmakten kan ikke overstige 10% av aksjekapitalen til enhver tid.
4. Det minste beløp som kan betales for aksjene er kr. 50. Det høyeste beløp som kan betales for aksjene er kr. 400.
5. Styret står fritt med hensyn til erversmåte og eventuelt senere salg av aksjene, dog slik at et alminnelig likebehandlingsprinsipp av aksjonærene må etterleves.

Alle aksjonærvalgte medlemmer av styret var på valg og ble gjenvalgt. Styret består av følgende aksjonærvalgte representanter: Tinius Nagell-Erichsen (formann), Ole Lund (viseformann), Cato A. Holmsen, Bjørn Atle Holter-Hovind, Kristian Wilhelmsen, Einar Kloster og Jan Reinås. Styret består for øvrig av de fire ansatte representantene Berit Bjerg, Hilde Harbo, Gunnar Nordby og Håkon Kjernsmo som alle ble valgt i 1997.

Lars A. Christensen ble valgt som ny formann i valgkomitéen mens Tinius Nagell-Erichsen og Kristian Wilhelmsen ble gjenvalgt til valgkomitéen.

Alle vedtak var enstemmige.

Oslo, 7. mai 1998
Schibsted ASA

Kjell Aamot
Konsernsjef