KONSERNREGNSKAP FOR 1997

SCHIBSTED (SCH) , Published 26/02/1998 00:00:00

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted ASA og Schibsted – konsern for 1997. Nedenfor følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet:

 
(Mill. kr.) 1997 1996 Endring

Driftsinntekter 5 359,9 4 569,2 17,3 %
Driftsresultat 644,7 578,0 11,6 %
Finansresultat 86,0 5,3
Resultat før skattekostnad 728,2 579,2 25,7 %
Resultat 487,9 401,2 21,6 %

EPS (kr.) 7,05 5,79 21,6 %
CFPS (kr.) 10,00 9,50 5,3 %

Styret vil overfor generalforsamlingen den 7. mai foreslå et utbytte på kr. 1,75 pr. aksje (kr. 1,50 pr. aksje for 1996)

Styret vil også anbefale overfor generalforsamlingen at det fattes vedtak om fullmakt til styret til å erverve egne aksjer i henhold til den nye aksjeloven for allmennaksjeselskaper.

Schibsteds årsresultat er tilgjengelig på Internett på adresse: http://www.schibsted.no

Årsresultat presentasjon: http://www.huginonline.no/SCH/PRES/sch97pres.pdf