KONSERNREGNSKAP PR. 3. KVARTAL 1998

SCHIBSTED (SCH) , Published 05/11/1998 16:02:00

Konsernstyret behandlet den 5. november regnskapet pr. 30.9.1998. Konsernets omsetning pr.

3. kvartal 1998 ble kr 4.707 mill., en økning på 22% eller kr 833 mill. sammenlignet med samme periode i fjor – hvorav kr 260 mill. skyldes konsolideringen av nye datterselskaper. Driftsresultatet endte på kr 334 mill. mot kr 487 mill. i 1997.

Resultatet er positivt påvirket av økte annonseinntekter i avisene, bedre resultat fra virksomhetsområdet TV/Film samt salgsgevinst ved salg av Linderud og negativt påvirket av avsetningen til førtidspensjoner, større belastninger fra virksomhetsområdet Multimedia, økte kostnader i avisene og konsolideringen av Svenska Dagbladet og Eesti Meedia.

Nedenfor følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet:


(Mill. kr.) 3. kvartal 1998 3. kvartal 1997 Endring

Driftsinntekter 4 707,0 3 874,3 21,5%
Driftsresultat 334,3 486,5 - 31,3%
Finansresultat (12,3) 82,6 -
Resultat før skattekostnad 325,9 567,9 -42,6%
Resultat 228,1 403,2 -43,4%
EPS (kr.) 3,29 5,82
CFPS (kr.) 7,84 7,68 2,1%

Attachments

Description
File